نوشته‌ها

پذیره نویسی شرکت سهامی عام

عبارت پذیره نویسی در لغت به معنای نوشتن و امضا کردن سند و نوشته ای است که در آن طرفین قرارداد تعهداتی را قید کرده اند. در حقوق تجارت و اصطلاح حقوقی، پذیره نویسی شرکت سهامی عام؛ به معنای تعهد پرداخت قیمت یک یا چند سهم از سهام شرکت به کار می رود. در حقیقت پذیره نویسی تعهد به پرداخت سهام است از طرف اشخاص به عمل می آید.

شرکت های سهامی عام.
شرکت های سهامی عام به شرکت هایی گفته می شود که بخشی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تأمین میشود. طبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ  5,000,000 ریال(پانصد هزار تومان) نباید کمتر باشد.

بیشتر بخوانید: ثبت شرکت سهامی عام

شرایط پذیره نویسی شرکت های سهامی عام

مطابق ماده 173 قانون تجارت، شرکت های سهامی عام باید پیش از عرضه سهام جدید جهت پذیره نویسی عمومی، ابتدا باید طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.
طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد :

 1. طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسان تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می‌شود، برابر ماده ۵۹ قانون تجارت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
 2. نام شرکت
 3. نوع فعالیت‌هایشرکت
 4. مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 5. مدت زمان ثبت شرکت
 6. هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین؛ اگر که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن، سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار
 7. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن، به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد (جنسی)، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل کرد.
 8. در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
 9. تعیین مقداری از سرمایه که موسسان تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
 10.  ذکر هزینه‌هایی که موسسان تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت‌های شرکت
 11. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجاره نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
 12. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی، نقداَ پرداخت شود.
 13. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد، باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می‌توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ تقدی، به بانک مراجعه کنند.
 14. تصریح به اینکه اظهارنامه موسسان به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان، به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است.
 15. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین، منحصراَ در آن منتشر خواهد شد.
 16. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، اقدام کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کنید و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد، باید حتما در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید کنید. مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد کرد.
اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد، حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.

تعداد و ویژگی های پذیره نویسان در بازار سرمایه

در شرکت سهامی عام باید باید با یک هیئت مدیره متشکل از حداقل ۵ نفر از میان سهامداران تشکیل شود، بنابراین تعداد پذیره‌نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند. قانون برای حداکثر تعداد شرکا، شرطی را تعیین نکرده و ممکن است این تعداد بین ۵ تا هزاران نفر باشد.

تمامی افراد چه اشخاص حقیقی باشند و چه اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به شرکت در پذیره نویسی یک شرکت تازه تاسیس هستند. از آنجایی که پذیره نویسی عملی تجاری تلقی نمی شود، لزومی ندارد که حتما اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند.

نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام، حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید تأدیه شود. یعنی پرداخت کل سرمایه الزامی نیست اما حداقل ۳۵ درصد آن می بایست تعهد پرداخت شود که این روال معمولاً توسط بانک ها انجام می شود.

سهامداران در صورت‌جلسه‌ای که به امضای تمامی آنها می‌رسد تعهد خود را نسبت به پرداخت سرمایه اعلام می کنند. هرکسی در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراً پرداخت کند، نوشته و امضاء می‌کند. در واقع آنها باید ورقه‌ای را به نام ورقه تعهد سهم که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند، این عمل را پذیره نویسی می‌گویند.

ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین‌شده است علاقه‌مندان، به بانک مراجعه می‌نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت می‌کنند. امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است.

ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او می‌رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره‌نویس داده می‌شود.

ورقه تعهد سهم شامل نکات ذیل است:

نام و موضوع، مرکز اصلی و مدت شرکت

سرمایه شرکت، شماره تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن، تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و مبلغی که باید نقداَ پرداخت شود.

 نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.

 هویت و نشانی پذیره نویس

قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت شده را طبق مقررات اساسنامه شرکت تایید کند.

اگر شرکت تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اش به ثبت نرسد مرجع ثبت شرکت‌ها به تقاضای هر یک از موسسان یا پذیره نویسان گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام در آن صورت گرفته، ارسال می‌کند.همچنین موسسان شرکت بسته به تمام اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضمینی دارند.

تماس با ثبت بینش

جهت دریافت مشاوره رایگان در رابطه با تاسیس و پذیره نویسی شرکت سهامی عام می توانید از طریق شماره تماس های زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
۴۶۰۴۲۴۸۳ – ۴۴۳۷۸۰۲۱-۶۶۲۰۹۶۱۵ – ۶۶۹۰۳۴۴۹
۳۳۰۹۶۴۵۷- ۲۲۸۴۰۲۳۱ – ۲۲۸۷۶۷۰۸- ۸۸۱۷۷۷۲۹ – ۸۸۷۵۵۳۰۷

هزینه ثبت شرکت سهامی عام در سال 1400

شرکت سهامی عام به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه شان از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. تقسیم بندی سهام به این صورت است که درصدی از آن در دست مردم و درصدی در دست مسئولین شرکت هست. در این مقاله از ثبت بینش قصد داریم تا به هزینه ثبت شرکت سهامی عام بپردازیم. با ما همراه باشید تا پاسخ سوالاتتان در این زمینه را دریافت کنید.

هدف از ثبت شرکت سهامی عام

هدف از ثبت شرکت سهامی عام جمع کردن سرمایه های کوچک سهامداران برای انجام یک فعالیت اقتصادی بسیار گسترده است. خرید سهام شرکت های سهامی عام از طریق بورس اوراق بهادر انجام می گیرد. اتفاقی که در تامین سرمایه شرکت های سهامی عام می افتد این است که موسسان  بخشی از سرمایه شرکت خود را از فروش عمومی سهم به مردم تامین نمایند و مالکیت خود را به دیگران منتقل می‌کنند.

نکته: حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام نیز مبلغ پنج میلیون ریال است که ۳۵% آن باید به صورت نقدی تامین شود.

اختصاص سهام به سهامداران شرکت های سهامی عام به صورت اسمی انجام می شود. به این صورت که سهامداری که 5 میلیون تومان سرمایه گذاری می کند، دارای پنج سهم و فردی که 20 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است، 20 سهم از شرکت دارد.

ثبت شرکت سهامی عام چه هزینه هایی را شامل میشود؟

زمانی که بعنوان یک شخص حقوقی تصمیم به ثبت شرکت سهامی عام میگیرید، باید هزینه های زیر را بپردازید:

پس از استعلام ثبت شرکت و تاییدیه مدارک در سامانه ثبت می شود و باید مبلغی معادل 15 هزار تومان برای تنظیم اساسنامه، اظهارنامه و اوراق بپردازید.

هزینه حق الدرج آگهی رسمی و روزنامه کثیرالانتشار از دیگر مواروی است که برای ثبت شرکت سهانی عام باید پرداخت شود. هزینه پرداختی برای روزنامه‌ها براساس صورتجلسه و میزان متنی که در روزنامه‌ها وجود دارد تعیین می شود. پس از گذشت 30 روز از ثبت شرکت و خلاصه شرکت نامه و ضمایم آن از طریق اداره ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌گردد، هزینه حق الدرج 14 هزار تومان و هزینه درج آگهی در روزنامه از 155 تا 300 هزار تومان بسته به شرایط مختلف، متفاوت است.

پس از اتمام مراحل لازم برای ثبت شرکت سهامی عام، باید برخی مدارک به صورت پستی ارسال شوند، تعداد برگه‌ها و وزن برگه هایی که ارسال می کنید تعیین کننده هزینه ارسال است که حدودا 30 هزار تومان هزینه دارد.

یک ماه پس از درج آگهی در روزنامه رسمی، یاید هزینه مربوط به پلمپ دفاتر تجاری انجام شود و مبلغی که بایستی برای روزنامه و اداره دارایی پرداخت شود. این هزینه با توجه به تعداد برگه های پلمپ شده معمولا بین 50 تا 100 برگه هستند محاسبه می شود. هزینه پرداختی برای پلمپ دفاتر نیز بین 15 تا 30 تومان است.

امیدواریم که توضیحات این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. جهت آگاهی از جدیدترین رج ثبت شرکت سهامی عام در سال 1400 با همکاران ما در ثبت بینش در تماس باشید تا شما را راهنمایی کنند و در کمترین زمان و با کمترین قیمت ثبت شرکتتان را انجام دهند.

چه شرکتی ثبت کنیم ؟

چه شرکتی ثبت کنیم ؟ این سوال تمام کسانی است که میخواهند کسب و کار خود را راه اندازی کنند و علم کافی در این زمینه را ندارند. مشاوران ثبت شرکت بینش در تمامی شعب آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان پیش از انجام هرگونه خدماتی هستند که آگاهی لازم را به شما عزیزان بدهند. تا چه اندازه با انواع شرکت آشنایی دارید؟ ثبت بینش آمادگی ثبت انواع شرکت را دارد. با ما همراه باشید تار در جواب سوال چه شرکتی ثبت کنیم شما را با انواع ثبت شرکت آشنا کنیم.

انواع ثبت شرکت

طبق قوانینی که وضع شده شرکتها به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم شده اند. فرم تشکیل شرکت‌های مدنی با  شرکت‌های تجاری متفاوت می باشد. در شرکت‌های تجاری، اموال و دارایی شرکت مستقل از شرکا می‌تواند توسط طلبکاران شرکت توقیف شود؛ در حالی که در شرکت‌های مدنی، دارایی شرکت و شرکا با هم یکسان است. اگر تصمیم دارید در حوزه تجارت فعالیت کنید و در عین حال دارایی شما مستقل از دارایی شرکت باشد،باید در قالب یکی از شرکت‌‌های تجاری فعالیت کنید، در این خصوص قانون تجارت به صراحت شرکت‌های تجاری را به هفت نوع تقسیم کرده است مه عبارتند از:

انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.مطالعات نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.
از آن جا که مطالعه ی خصوصیات و ویژگی های انواع شرکت ها در انتخاب نوع شرکت موثر است،لازم است ابتدا به طور مختصر،به تعریف آن ها بپردازیم.سپس ویژگی های هر یک از شرکت ها را به طور کامل شرح دهیم. پر واضح است شما عزیزان،در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با کارشناسان ما در “کیا ثبت” تماس حاصل فرمایید.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می گردد.در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35% از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

سایر مشخصات شرکت های سهامی خاص عبارت است از:

1-حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
2-تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
3-تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
4-در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.
5-سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
6-در شرکت سهامی خاص اوراق قابل انتشار نیست.
7-انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
8-در شرکت سهامی خاص،مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

برای تشکیل شرکت سهامی خاص؛موسسین باید امور ذیل را انجام دهند.

_تامین سرمایه شرکت به شرحی که در فوق آمد.
_تهیه اساسنامه که باید به امضای کلیه سهامداران برسد.
_تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی و اطلاعیه راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،در آن منتشر خواهد شد.
_انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد.توضیح این که مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد.مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده،باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود،دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود،عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود،از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:

1-تنظیم شرکت نامه و امضای آن
2-تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

شرکت با مسئولیت محدود

دارای محاسن و معایبی می باشد. از جمله محاسن شرکت با مسئولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
2-حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
3-تعداد مدیران در این شرکت به صورت اجباری تعیین شده و شرکت می تواند به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف اداره شود برخلاف شرکت های سهامی که در سهامی عام باید حداقل 5 مدیر و در سهامی خاص حداقل 3 مدیر انتخاب شوند،محدودیتی برای مدت شرکت در شرکت با مسوولیت محدود وجود ندارد.

 • از معایب شرکت با مسئولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
2-پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
3-همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد(ماده 103 قانون تجارت)
_از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
_چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص ؛ پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
_همچنین در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسوولیت محدود قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسوولیتش محدود به سرمایه اش است(ماده 95 قانون تجارت)
_مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.سایر خصوصیات عمومی شرکت های تجاری به شرح ذیل است:

شرکت سهامی عام

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و  مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و  مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

برای پیدا کردن پاسخ سوال خود که چه شرکتی ثبت کنیم کافیست از طریق شماره تماس های زیر با کارشناسان بینش در تماس باشید تا شما را راهنمایی کنند.

شماره تماس: ۴۶۰۴۲۴۸۳ – ۴۴۳۷۸۰۲۱-۶۶۲۰۹۶۱۵ – ۶۶۹۰۳۴۴۹-۳۳۰۹۶۴۵۷- ۲۲۸۴۰۲۳۱ – ۲۲۸۷۶۷۰۸- ۸۸۱۷۷۷۲۹ – ۸۸۷۵۵۳۰۷

ثبت شرکت سهامی عام

زمانی که شما می خواهید شرکت خود را به ثبت برسانید با این سوال موجه میشوید که چه نوع شرکتی را به ثبت برسانید؟ ثبت شرکت انواع مختلفی دارد که یکی از اتواع آن ثبت شرکت سهامی عام می باشد. در این مقاله می خواهیم در مورد ثبت شرکت سهامی عام برای کسانی که سوال دارند صحبت کنیم تا بیشتر آشنا شوید و برای آشنایی بیشتر با انواع ثبت شرکت کلیک کنید.

شرکت سهامی عام چیست؟

پیش از آنکه شرکت سهامی را تعریف کنیم باید بگوییم که در شرکت های سهامی، سهام شرکت بین سرمایه داران تقسیم می شود و هر سهامدار نسبت به سهم خود مسئولیت دارد که تعداد این سرمایه داران باید حداقل 3 نفر باشد. شرکت های سهامی دو نوع دارند که شامل سهامی خاص و سهامی عام میشود.

در مورد شرکت سهامی خاص در مقاله های گذشته توضیح دادیم که میتوانید به مقاله ثبت شرکت سهامی خاص مراجعه نمایید.

اما در رابطه با شرکت سهامی عام اگر بخواهیم راحت توضیح دهیم به اینصورت است: شرکت سهامی عام به شرکتی گفته میشود که بخشی از سرمایه شرکت با به فروش رساندن سهام آن به مردم تامین می شود. شرکت های سهامی عام جزء شرکت های بازرگانی محسوب می شود حتی اگر کسب و کار شما در زمینه امور بازرگانی نباشد.

در شرکت های سهامی عام موسسین قبلاً 20% از سهام خود را تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد از مبلغ تعهد را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام، به مراجعه ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد می شود.

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

 1. ضروری بودن تشکیل مجمع عمومی موسسین.
 2. حداقل 5.000.000 ریال سرمایه ابتدایی شرکت در هنگام تاسیس باید باشد.
 3. امکان انتشار اوراق قرضه در این نوع شرکت.
 4. انتشار اعلامیه پذیره نویسی برای فروش سهام.
 5. 20 درصد سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس توسط موسسین متعهد و حداقل 35 درصد در حساب جاری شرکت در بانک گذاشته می شود. بقیه سرمایه شرکت با فروش سهام به مردم تامین می شود.
 6. تعداد اعضا در این شرکت حداقل پنج نفر است.
 7. امضای اظهارنامه ثبت شرکت توسط موسسین باید باشد.
 8. در صورتی که اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی قبول شود، می توان ورقه تعهد سهم را امضا کرد.

نحوه تشکیل شرکت سهامی عام

شرکت سهامی کاملترین نوع شرکت سهامی است که برای انجام امور مهمی مانند: استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود. با توجه به این مسئله تاسیس چنین شرکتهایی را یک شخص نمیتواند انجام دهد و نیاز به سرمایه زیادی دارد لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک این شرکت را تاسیس کنند که در مقالات بعدی توضیح خواهیم داد.

جهت دریافت مشاوره رایگان در رابطه با تاسیس شرکت سهامی عام می توانید از طریق شماره تماس های زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

۴۶۰۴۲۴۸۳ – ۴۴۳۷۸۰۲۱-۶۶۲۰۹۶۱۵ – ۶۶۹۰۳۴۴۹-۳۳۰۹۶۴۵۷- ۲۲۸۴۰۲۳۱ – ۲۲۸۷۶۷۰۸- ۸۸۱۷۷۷۲۹ – ۸۸۷۵۵۳۰۷
 

نحوه ثبت شرکت سهامی عام چگونه است؟

حداقل ۵ نفر سهامدار برای ثبت شرکت لازم است و حداقل سرمایه ۵ میلیون ریال و ۲۰ نفر بازرس و انتخاب ۲ نوع روزنامه كثيرالانتشار و مرحله پذیره نویسی در بانک که ۳۵٪ از ۲۰% سرمایه که توسط موسسین تامین می شود باید بلوکه شود.

مدت زمان مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام چقدراست؟

حداقل دو ماه می باشد ، که یک بابت  ماه پذیره نویسی و یک ماه  بابت انجام امور ثبتی جهت اداره ثبت شرکت ها مهلت داده شده است.

حداقل سرمایه به چه میزان است؟

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام 5/000/000ریال است.

در شرکت سهامی عام سرمایه به چه صورت تقسیم می شود؟

به صورت تعداد سهام با ارزش اسمی یکسان

حداکثر مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام به چه میزان است؟

10000 ریالی

مهلت ثبت و ضمانت اجرائی شرکت سهامی عام چقدر است؟

شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه